Bestuursreglement klaar voor algemene ledenvergadering

Een heldere werkwijze van het bestuur die controleerbaar is voor de deelnemers van de coöperatie: daarvoor dient een bestuursreglement. Het bestuur legt er bijvoorbeeld in vast hoe de interne controle op de uitgaven plaatsvindt, wat te doen als een deelnemer uit de coöperatie vertrekt of hoe het energieleveranciers informeert over de stroomopbrengst van de leden.

Klik hier voor meer informatie

Naar aanleiding van vragen op de eerste algemene ledenvergadering in juni 2019 is een bestuurs-reglement opgesteld voor de coöperatie Biltstroom. Het document regelt allerlei praktische handelwijzen en geeft de leden de mogelijkheid daarop controle uit te oefenen. De statuten van de coöperatie vormen de basis voor de taken van het bestuur en het reglement is een uitwerking daarvan. Ook de businessplannen van de projecten en de samenwerkingsovereenkomst met BENG! bevatten richtlijnen voor de bestuursactiviteiten.In het reglement is opgenomen dat er ieder jaar wordt nagegaan of het nog past bij de onderwerpen die de coöperatie aanbelangen. De eventuele aanpassingen worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, die eenmaal per jaar bijeengeroepen wordt.